اخبار گوناگون » اذعان علنی آمریکا به استفاده از سلاح اتمی در صورت لزوم!