اخبار ورزشی » زیدان دقایق را بین بازیکنان چگونه تقسیم کرد؟